zvířata produktové řady
 CZ | EN | DE

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu NUTRIN

Údaje o prodávajícím
1. Prodávajícím je společnost NUTRIN s.r.o.:
IČO: 25292561, DIČ: CZ25292561,
se sídlem Zastavilka 60, 518 01 Dobruška,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 13579,
e-mail: obchod@nutrin.cz, telefon: +420 491 433 234,
číslo účtu pro bezhotovostní platby: 1183095309 / 0800,

(dále jen „my“ nebo „prodávající“).

2. Na našem e-shopu umístěném na stránkách www.nutrin.cz („webové stránky“) inzerujeme a prodáváme své zboží, které si naši zákazníci mohou objednat a uzavřít tak kupní smlouvu. Nakupovat u nás mohou podnikatelé i spotřebitelé („vy“).
3. V těchto podmínkách vám vysvětlíme, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek. Kromě těchto podmínek se v našem vztahu řídíme také českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitelé.
4. Ustanovení těchto podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.
5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje, více o nich se dočtete v záložce Zásady zpracování osobních údajů.

Uživatelský účet zákazníka
1. Při objednávce zboží si můžete vytvořit uživatelský účet, který může sloužit k urychlení vaší příští objednávky. Objednávku samozřejmě můžete provést i bez registrace.
2. Při registraci nezapomeňte na to, že musíte uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je potřeba je aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které prosím nikomu nesdělujte. Svůj uživatelský účet také nejste oprávněni nechat využívat třetí osoby.
4. Upozorňujeme, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

Nákup zboží
1. Naše webové stránky obsahují všechny potřebné informace o zboží. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně.
2. Vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu.
3. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhrady ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku („objednávka“).
4. Ihned po obdržení objednávky vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu – kupní smlouvu uzavřeme okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme toto dodatečné potvrzení.
5. Objednávka může být zrušena z naší i vaší strany i bez udání důvodu do doby našeho potvrzení objednávky. Pokud bychom objednávku rušili my, zpravidla uvedeme i důvod.
6. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen na základě naší vzájemné dohody a za podmínek, které si dohodneme.
7. V objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.
8. Objednávku a potvrzení objednávky v listinné podobě ukládáme jeden rok od potvrzení objednávky a na vaši žádost vám je zpřístupníme.
9. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

Cena zboží a platební podmínky
1. U zboží je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Jsme plátci DPH a kupní cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. V kupní ceně není zahrnuta cena přepravy zboží, balné či cena za dobírku.
2. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
3. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob nebo po dobu časově omezenou. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat.
4. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit následujícími způsoby podle vlastního výběru:
• na dobírku (hotově při převzetí zásilky),
• bezhotovostně na náš účet s uvedením variabilního symbolu,
• hotově při osobním odběru zboží.
5. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
6. Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení kupní ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba kupní ceny nespáruje s kupní smlouvou a zboží vám nebude odesláno včas. Kupní cena je u bezhotovostního převodu splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
7. V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak.
8. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána spolu se zbožím, případně na e-mail uvedený v objednávce.

Doručení zboží
1. Spolu s kupní cenou jste nám povinni uhradit i náklady na přepravu zboží.
2. Na našich webových stránkách nabízíme tyto způsoby doručení zboží:
    • Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. – doručení kurýrem s avízem v den doručení,
    • osobní odběr na adrese našeho sídla – pouze po předchozí domluvě.
3. Cena za doručení zboží se liší podle výše kupní ceny zboží. Detailní informace najdete v ceníku dopravy, který je přílohou těchto podmínek.
4. Zboží obvykle odesíláme během 1–5 pracovních dnů od potvrzení objednávky podle jeho dostupnosti a provozních možností.
5. U některého objemnějšího množství zboží (např. 4 a více kusů krmiva řady EQUINE) stanovíme termín dodání zboží individuálně při potvrzení objednávky.
6. Doprava zboží do zahraničí je zajišťována pouze po předchozí domluvě a na základě individuálních podmínek.
7. V případě, že budete mít zvláštní požadavky na doručení zboží (mimo běžné způsoby dopravy, které nabízíme), nesete jako kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.
9. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit předem bezhotovostně na náš účet.
10. Pokud je z důvodů na vaší straně nutné doručovat zboží opakovaně, jiným způsobem nebo na adresu odlišnou od té, kterou jste uvedli v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Účtovat vám budeme cenu podle aktuálního ceníku za dopravu, kterou jste zvolili v objednávce. I v takovém případě jsme oprávněni požadovat zaplacení zboží předem bezhotovostně na náš účet.
11. Při převzetí zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka
1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Tento článek podmínek se vztahuje také na podnikatele, kteří u nás nakupují.
2. Upozorňujeme však, že jako spotřebitel ani podnikatel nemáte právo odstoupit od kupní smlouvy v případě:
    • kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu,
    • pokud se jedná o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
    • pokud se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů ho nelze vrátit,
    • případně pokud zboží podléhá rychlé zkáze.
3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy a bylo by to možné, prosíme, využijte formulář, který je také přílohou těchto podmínek.
4. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Pokud nám zboží chcete předat osobně, prosíme vás o předchozí dohodu o době předání.
5. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se zbožím. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží. Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
6. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které u daného zboží nabízíme.
7. Nejsme povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.
8. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
1. Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy v těchto případech:
    • pokud nepřevezmete zboží při dodání nebo jste už dříve zboží při dodání nepřevzali,
    • pokud vůči nám máte neuhrazené závazky,
    • pokud jste neuhradili kupní cenu při bezhotovostní platbě v 7denní lhůtě,
    • pokud zboží dlouhodobě nebude dostupné.

Reklamační řád
Za co odpovídáme
1. Reklamační řád se vztahuje jak na spotřebitele, tak i podnikatele.
2. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
a) má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
c) zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. Odpovídáme vám za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.
4. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídáme.

Uplatnění práva z vadného plnění
1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: obchod@nutrin.cz, dopisem na adresu: NUTRIN s.r.o., Zastavilka 60, PSČ 518 01 Dobruška či telefon +420 491 433 234.
2. Formulář, který najdete v příloze těchto podmínek, nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:
a) vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
b) prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).
3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na naše náklady.
4. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

Vady zboží
1. V případě, že se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
2. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
3. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.
4. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:
a) opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním,
b) použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení,
c) vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili.

Jak reklamovat
1. V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) bezplatné odstranění vady opravou;
c) přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d) vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
2. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
3. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
4. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.
5. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
6. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
7. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
8. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

Vyřízení reklamace
1. Pokud jste spotřebitel, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.
2. Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.
3. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, co nejdříve. V přiměřené lhůtě vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.
4. Jako spotřebitel i podnikatel máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno.

Mimosoudní řešení sporů pro spotřebitele
1. Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení
1. Obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
3. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Dohled nad výrobou a kvalitou zboží vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní veterinární správa. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.
5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
6. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
7. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách www.nutrin.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
8. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: obchod@nutrin.cz.

V Dobrušce, dne 11.12.2020


Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít