CZ | EN | DERU

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.nutrin.cz platné od 1. 11. 2018

Prodávající: NUTRIN s.r.o. se sídlem Dobruška, Zastavilka 60, PSČ 518 01
Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13579 IČO: 252 92 561
DIČ: CZ 252 92 561 (dodavatel je plátce DPH)
Tel. č. +420 491 433 234 E-mail : obchod@nutrin.cz
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 1183095309 / 0800
to vše dále jako kontaktní údaje prodávajícího (dále jen prodávající)


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího prostřednictvím internetového obchodu a provoz e-shopu www.nutrin.cz (dále jen e-shop) provozovaný společností NUTRIN s.r.o., Zastavilka 60, 518 01 Dobruška, zapsané v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13579 (dále jen prodávající).
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Znění těchto obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
1.5. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících v postavení spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@nutrin.cz, případně adresy společnosti prodávajícího NUTRIN s.r.o., Dobruška, Zastavilka 60, PSČ 518 01. Informaci o způsobu vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně poštovní adresu kupujícího.
1.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
1.7. Orgány dohledu a vyřizování stížností: Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Dohled nad oblastí dodržování spotřebitelských práv v rozsahu vymezeném z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce. Dohled nad výrobou a kvalitou zboží vykonává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní veterinární správa.


2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká odesláním objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím.
2.2. Veškerá prezentace zboží v e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.3. Objednávku vytvoří kupující v e-shopu výběrem požadovaného druhu zboží a jeho množství. Dále zvolí druh dopravy a způsob platby a zadá své osobní údaje nutné pro dodání zboží. Před odesláním objednávky kupující zkontroluje jím zadané údaje v objednávce, případně se vrátí k předchozím krokům objednávky a opraví jím zadané údaje a následně odsouhlasí cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy adresovaným prodávajícímu. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami e-shopu www.nutrin.cz a s těmito bez výhrad souhlasí. Okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu je kupní smlouva uzavřena.
2.4. Objednávka a potvrzení objednávky v listinné podobě budou uloženy u prodávajícího po dobu jednoho roku od potvrzení objednávky a na žádost kupujícího budou zpřístupněny kupujícímu.
2.5. Prodávající obvykle během následujícího pracovního dne odešle kupujícímu e-mailem potvrzení objednávky.
2.6. Objednané zboží odesílá prodávající podle jeho dostupnosti a provozních možností obvykle během 1-5 pracovních dnů od potvrzení objednávky.
V případě nedostupnosti zboží bude kupující informován v potvrzení objednávky.
2.7. Termín dodání zboží – 4 a více kusů krmiva bude stanoven individuálně při objednání zboží.
2.8. Zrušení objednávky: Kupující i prodávající jsou oprávněni zrušit objednávku i bez udání důvodu, a to až do okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč nelze objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze na základě dohody prodávajícího a kupujícího a za podmínek, které sjednají.
2.9. Náklady na uzavření kupní smlouvy: Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky zboží si hradí kupující sám; tyto jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


3. Cena zboží, cena přepravy, doběrečné

3.1. Cenou zboží se rozumí cena uvedená v e-shopu v okamžiku uskutečnění objednávky kupujícím (kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání). Zde uvedená cena je aktuální a platná. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH s výjimkou poplatků za přepravu zboží, balné a dobírku. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
3.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na přepravu zboží dle bodu 3.4. těchto obchodních podmínek.
3.3. Ceník přepravy zboží:

I. Česká republika – GEIS CZ s.r.o. (doručení s avízem v den doručení) – dopravu platí kupující v případě, že je celková cena objednávky nižší než 4 500,- Kč.

Cena dopravy v případě zboží řady NUTRIN Equine (krmivo pro koně): zboží bude dodáno v balíku/balících o hmotnosti do 31,5 kg (počítané včetně veškerého obalového a výplňového materiálu) – cena dopravy činí 150,- Kč vč. DPH za každých započatých 31,5 kg. V uvedené ceně je zahrnuto balné i případné doběrečné (platba dobírkou).
Cena dopravy v případě zboží řady NUTRIN Canine (krmiva pro psy): zboží bude dodáno v balíku/balících o hmotnosti do 31,5 kg (počítané včetně veškerého obalového a výplňového materiálu) – cena dopravy činí 99,- Kč vč. DPH za každých započatých 31,5 kg. V uvedené ceně je zahrnuto balné i případné doběrečné (platba dobírkou).
Cena dopravy v případě smíšených dodávek zboží řady NUTRIN Equine (krmiva pro koně) a zboží řady NUTRIN Canine (krmiva pro psy) je stejná jako cena dopravy zboží řady NUTRIN Equine (krmiva pro koně).

II. Doprava zboží do zahraničí není zajišťována.

3.4. Dopravu zboží při objednávce vyšší než 4 500,- Kč zajistí prodávající na svoje náklady, a to včetně ceny doběrečného.
3.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího (mimo běžné způsoby dopravy stanovené těmito obchodními podmínkami), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
3.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, jiným způsobem nebo na adresu odlišnou od adresy uvedené v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. Při opakovaném doručení bude účtována cena přepravy zboží dle aktuálního ceníku přepravy zboží pro dopravu, kterou kupující zvolil v objednávce. Prodávající je oprávněn v takovém případě požadovat zaplacení zboží předem.


4. Platební podmínky

4.1. Kupující zvolí v objednávce způsob uhrazení kupní ceny zboží.
4.2. Způsoby úhrady kupní ceny:
Platba předem převodem na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem.
Platba v hotovosti při převzetí zboží od dopravce (dobírka).
Platba v hotovosti při osobním převzetí v sídle prodávajícího.
4.3. V případě platby předem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží pod příslušným variabilním symbolem. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.6. Zahraničí – bude stanoveno individuálně.


5. Dodací podmínky

5.1. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
5.2. Jestliže z důvodů na straně kupujícího, není možno zboží doručit, je kupující povinen a zavazuje se uhradit veškeré náklady prodávajícího
spojené s opakovaným doručováním zboží, příp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit přepravci a reklamovat přepravu zboží ihned u řidiče přepravce a zboží nepřevzít, případně zboží převzít s výhradou. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje převzetí zboží a dále, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a zboží není zjevně poškozeno.
5.4. Osobní převzetí je možné v sídle prodávajícího pouze po předchozí domluvě.
5.5. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny.


6. Nároky z vadného plnění a reklamace

6.1. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávající společnosti NUTRIN s.r.o., Dobruška, Zastavilka 60, PSČ 518 01; tel. č. +420 491 433 234,
e-mail : obchod@nutrin.cz.
6.2. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena podrobně v jednotlivých ustanoveních z.č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (zejména § 1914-1925, § 2099-2117 a §2161–2174)
6.3. Lhůta pro uplatnění vad běží ode dne převzetí zboží.
6.4. Doba spotřeby zboží je uvedena na obalu. Prodávající garantuje dodávku zboží s minimální dobou trvanlivosti 3 měsíce od data dodání zboží.
6.5. Vyřízení reklamace: Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího. Před odesláním reklamovaného zboží prodávajícímu doporučuje prodávající, aby kupující prodávajícího kontaktoval za účelem posouzení oprávněnosti reklamace vady zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů.


7. Poučení o právu odstoupit od kupní smlouvy

7.1. Výluka z odstoupení od kupní smlouvy: Kupující v postavení spotřebitele bere na vědomí poučení, že podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze, mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
7.2. Odstoupení od kupní smlouvy : Nejedná-li se o případ uvedený v článku 7.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v postavení spotřebitele v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14ti dnů bez udání důvodu. Lhůta 14ti dnů pro odstoupení od smlouvy běží v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
7.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář prodávajícího, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek a lze jej stáhnout na www.nutrin.cz v sekci e-shop. Použití tohoto formuláře není podmínkou pro platné odstoupení od smlouvy.
7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí kupující doručit prodávající společnosti NUTRIN s.r.o., Dobruška, Zastavilka 60, PSČ 518 01;
e-mail: obchod@nutrin.cz formou jednoznačného písemného prohlášení (dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mail, datová schránka).
7.5. Vrácení peněz prodávajícím: V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení své transakce vůči prodávajícímu, pokud se účastníci výslovně nedohodnou jinak.
7.6. Vrácení zboží kupujícím: V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen podle ust. § 1831 odst. 1 občanského zákoníku,
nedohodne-li se s prodávajícím písemně jinak, vrátit prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od stoupení od smlouvy. V případě, že kupující zboží, které obdržel prodávajícímu nepředá, případně neprokáže jeho odeslání na adresu prodávajícího, není prodávající povinen dle ust. § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.
V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží je kupující povinen zboží vrátit prodávajícímu na adresu NUTRIN s.r.o., Dobruška, Zastavilka 60, PSČ 518 01. Zboží může kupující po předchozí dohodě o době předání na této adrese prodávajícímu rovněž předat osobně. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, v neporušeném originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího převzal.
7.7. Podle ust. § 1833 občanského zákoníku kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
7.8 Vrácení dárku:. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena vždy s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.9. Vrácení sady: V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem je zvýhodněná sada zboží obsahující více položek, je povinností kupujícího vrátit všechny položky této sady. V případě, že kupující nevrátí všechny položky sady, je povinen uhradit kupní cenu jednotlivé položky platnou v plné výši dle ceníku platného ke dni odstoupení od smlouvy.
7.10. Odstoupení od smlouvy prodávajícím: Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
Kupující nepřevezme zboží při dodání nebo v minulosti nepřevzal zboží při dodání.
Kupujícímu má neuhrazené závazky vůči prodávajícímu.
Kupující neuhradil kupní cenu zboží při bezhotovostní platbě ve lhůtě do 7mi dnů od uzavření kupní smlouvy.
V případě dlouhodobé nedostupnosti zboží.


8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů).
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých prodávajícímu v rámci uzavřené kupní smlouvy, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. a pro účely vedení uživatelského účtu kupujícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpravováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto bodu obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
8.3. Osobními údaji zpracovávanými prodávajícím se myslí adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení kupujícího, jeho adresa, popřípadě adresa pro doručování, e-mailová adresa a telefonický kontakt) a dále údaje o provedených objednávkách a uzavřených kupních smlouvách mezi prodávajícím a kupujícím, v případě registrovaných uživatelů.
8.4. Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté údaje při objednávce zboží jsou pravdivé, správné a že je poskytl dobrovolně. Kupující bere na vědomí, že je povinen informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
8.5. Osobní údaje podle bodu 8.3. těchto obchodních podmínek jsou uchovávány nejdéle po dobu trvání práv a povinností z kupní smlouvy u jednorázových objednávek a nejdéle po dobu dvou let od poslední učiněné objednávky u registrovaných uživatelů.
8.6. Prodávající je oprávněn zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu, jako zpracovatele.
8.7. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.8. Kupující má právo požadovat po prodávajícím informaci o zpracování jeho osobních údajů ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů. Prodávající má v souladu s tímto poskytnutím informací právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8.9. Kupující má dále právo požádat prodávajícího o vysvětlení, domnívá-li se, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, a může požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména může kupující žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů ve smyslu § 21 zákona o ochraně osobních údajů.


9. Následná komunikace a zasílání obchodních sdělení

Kupující potvrzením těchto obchodních podmínek souhlasí s tím, že ho může elektronicky či telefonicky kontaktovat zaměstnanec prodávajícího a to do té doby, dokud prokazatelně neprojeví svůj nesouhlas s touto komunikací.


10. Závěrečná ustanovení

10.1. Obchodní podmínky a veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky.
10.2. Uzavření kupní smlouvy a veškerá komunikace probíhá v českém jazyce.
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl je neplatnému ustanovení nejbližší. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.4. Změny a doplňky kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří:
Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
Reklamační formulář
10.6. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení sporu je v takovém případě Česká obchodní inspekce, adresa: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.coi.cz.
10.6.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2018 a platí do zveřejnění nových obchodních podmínek.

V Dobrušce dne 1.11.2018


Zboží bylo přidáno do košíku
 Pokračovat v nákupu

Dokončit objednávku 

Máte dotaz k tomuto zboží?
Napište nám:

 Odeslat

Zavřít